top of page
background.jpg

Huishoudelijk reglement

achtergrond1.jpg

1 Lidmaatschap:

Een lid kan zich als lid beschouwen mits het behalen van de leeftijd van 18 jaar op het moment van inschrijving en na aanvaarding door het bestuur.

Door zijn lidmaatschap aanvaardt het lid het huishoudelijk reglement in zijn geheel en ontslaat hij de vereniging en het bestuur van elke aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

Met zijn lidmaatschap geeft ieder lid ook zijn engagement te kennen tot het bijdragen aan een goede clubgeest.

Grensoverschrijdend gedrag, diefstal, agressie, vandalisme het overtreden van de Belgische wet kan tot schrapping  van het lidmaatschap leiden.

Momenteel ligt het maximale aantal deelnemers aan tastings op 30 personen, de bestuursleden uitgezonderd.

Bij het bereiken van het maximale ledenaantal zal een wachtlijst worden aangelegd door de secretaris en steeds beschikbaar zijn ter inzage tijdens evenementen.

Deze lijst werkt puur chronologisch in functie van het moment van inschrijving.

2 Alcohol en de wet:

Ieder lid is zich bewust van de aanwezigheid van alcohol en de effecten hiervan en neemt zijn eigen verantwoordelijkheid door gematigd te proeven van de ter studie voorgestelde whisky’s in functie van zijn eigen fysieke mogelijkheden.

Ieder lid verklaart zich bewust te zijn van het verbod op rijden onder invloed van alcohol en handelt als dusdanig, of beter nog door het voorzien van een BOB

Als het bestuur het nodig acht, zal er op kosten van de deelnemer een taxi worden gebeld.

Wij herinneren onze leden aan het feit dat openbare dronkenschap strafbaar is volgens de besluitwet van 14 November 1939 betreffende de beteugeling op dronkenschap.

Wij wensen dan ook duidelijk te stellen dat noch de club, noch haar leden op geen enkele manier aanspraak kan maken op een verzekering omwille van het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij schade dekt in geval van alcoholintoxicatie.

3 Verantwoordelijkheden:

Er is geen verzekering van de club, noch voor schade aan leden, noch voor schade aan derden.

Ieder lid is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen persoonlijke daden.

Iedere deelname is op eigen risico.

Door het aanvaarden en ondertekenen van dit reglement, geeft ieder lid aan dat een eventuele schadeclaim aan de club of het bestuur als nietig mag worden beschouwd en dat noch de club, noch het bestuur, noch de andere leden kunnen aansprakelijk gesteld worden.

Ieder lid draagt steeds zelf de verantwoordelijkheid over zijn daden als individueel persoon.

Door het ondertekenen van dit reglement verklaart ieder lid ook dat het bestuur enkel aansprakelijk is voor het effectief presteren van de geafficheerde tasting.

Het vervoer van en naar, en gebeurlijke ongevallen op eender welke activiteit, valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging en haar bestuur.

Indien leden van de club elkaar buiten de officiële activiteiten ontmoeten is dit los van de club en zal dit als dusdanig beschouwd worden.

De club moedigt dit aan, maar ook hier adviseert het bestuur een verstandig en verantwoord gedrag.

4 GDPR, Portretrecht & Privacy:

Om een vlotte werking van de vzw te kunnen garanderen, zijn onderstaande gegevens nodig:

 • Naam ( ledenlijst)

 • Adres ( taxi in geval van zware alcoholintoxicatie)

 • Geboortedatum ( zekerheid betreffende meerderjarigheid)

 • E-mailadres ( algemene mededelingen, agendapunten algemene vergadering)

 • Eventuele voedselallergieën ( hapjes tijdens of na de proeverij of evenement)

Deze gegevens worden enkel intern  door het bestuur gebruikt.

Het staat de leden uiteraard vrij om onderling persoonsgegevens uit te wisselen.

Tenzij uitdrukkelijk aangegeven door de leden, mogen foto’s, genomen tijdens proeverijen of evenementen geplaatst worden op de website en sociale media.

Bij inschrijving of voor aanvang  van de tasting of evenement dienen alle aanwezige het invulformulier te hebben ondertekend.

5 Werking:

Maandelijks zal er een bestuursvergadering worden gepland. Agendapunten dienen minstens 2 werkdagen voor de vergadering worden doorgemaild naar de secretaris. Uiteraard kunnen er onder “varia” nieuwe punten worden besproken.

Voorstellen van leden kunnen via mail ( info@dramknights.be) worden ingediend en zullen op de volgende bestuursvergadering worden besproken.

Het verslag van de bestuursvergadering zal tijdens elk evenement ter inzage liggen.

Volgende zaken dienen bij elke bestuursvergadering te worden besproken:

 • Financiële toestand van de vereniging, verslag van de aankopen

 • Aantal effectieve en toegetreden leden en leden op wachtlijst, aanvaarding van nieuwe leden

 • Verslag / conclusie van vorige activiteit

 • Datum en thema voor de volgende activiteit, takenlijst

 • Voorstellen gedaan door leden

 • Varia

Een begeleidende presentatie betreffende het studiemateriaal, zal worden gegeven door de voorzitter of een externe spreker tijdens elk evenement.

Na elk evenement, zal de mogelijkheid worden geboden om aan democratische prijzen, een bijkomende consumptie aan te kopen. De eventuele opbrengst hiervan stroomt integraal terug naar de vereniging.

De effectieve leden kunnen ook steeds studiemateriaal uit eigen collectie meebrengen naar de club. Aan de hand van de aankoopprijs of de geschatte waarde op het moment van opening, en het volume dat nog aanwezig is in de fles, zal door het bestuur worden bepaald aan welke prijs deze kan worden aangeboden aan de leden.  Het  effectieve lid dat deze heeft aangeboden, zal de werkelijke  kost (courante marktprijs) per geconsumeerde sample ontvangen. De eventuele opbrengst hiervan stroomt als werkingsmiddelen terug naar de vereniging. Een hapje zal worden aangeboden tijdens of na elke tasting. Deze worden door het aanwezige bestuur, samen met de chef catering voorbereid.

bottom of page